Версия за печат

00237-2008-0002


Информация за сключен договор

BG-Аксаково: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Аксаково, ул. "Георги Петлешев" № 58 б, За: инж. Красимира Дянкова, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 762040, E-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg, Факс: 052 763293

Място/места за контакт: Община Аксаково
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на автомобили за нуждите на Община Аксаково

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Община Аксаково
Код NUTS: BG131
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лек автомобил "4х4" за нуждите на Община Аксаково

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34116000

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
133192 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена за доставка ; тежест: 50 %
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 223 / Заглавие:Доставка на лек автомобил "4х4" за нуждите на Община Аксаково
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

24.04.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Балкан Стар Аутомотив" ЕООД БУЛСТАТ 175163651, ул. "Резбарска" № 5, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9198801, Факс: 02 9454170

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 133192 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка