Версия за печат

00080-2007-0014


Информация за сключен договор

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Минисдтерство на здравеопазването, пл. " Света Неделя" №5, За: Соня Костова, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9805391, E-mail: kostova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ww.mh.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Процедура на договаряне без абявление за доставка на 100 000 дози компинирана ваксина против морбили-паротит- рубеола

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: склад на Министерство на здравеопазването, гр. София, бул. " Столетов" 44
Код NUTS: BG211
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

100 000 дози комбинирана ваксипа против морбили- паротит- рубеола

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

24451600

Описание:

Ваксини

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1723000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-17-374 / Заглавие:доставка на 100 000 дози комбинирана ваксина против морбили- паротит -рубеола
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

26.04.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Глаксо Смит Клайн ООД, ул. " Димитър Мантов" бл. № 10, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9531034, E-mail: lliana.m.paunova@gsk.com, Факс: 02 9505605

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1723000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 8
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша" 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.04.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.