Версия за печат

01272-2008-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община-район "Слатина", бул. Шипченски проход 67, За: Наталия Стоянова, България 1574, София, Тел.: 02 8731468, Факс: 02 8701173

Място/места за контакт: Наталия Стоянова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на 85000 литра дизелово гориво за отопление за нъждите на три броя детски и учебни заведения на територията на район Слатина до края на отолителния сезон 2007-2008г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на 85000 литра дизелово гориво за отопление за нъждите на три броя детски и учебни заведения на територията на район Слатина до края на отолителния сезон 2007-2008г.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

23000000

Описание:

Петролни продукти и горива


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
189673 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 91 / Наименование:Борсов договор
V.1) Дата на сключване договора

05.03.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Екип 2002" ЕООД; БУЛСТАТ:130841362, ул. Майор Томпсън 54, вх.Б, ет.1, България 1000, София, Тел.: 0888 354822

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 189673 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на монкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.04.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

12. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на ЗОП;