00021-2008-0001


Информация за сключен договор

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Изпълнителна агенция "Морска адимнистрация", ул. "Дякон Игнатий" 9, За: Елена Николова, Р България 1000, София, Тел.: 02 9300910, E-mail: bma@marad.bg, Факс: 02 9300920

Място/места за контакт: Елена Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.marad.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: безопасност на корабоплаването

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка чрез стокова борса на горива за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация": Позиция 1: Доставка на дизелово моторно гориво /гориво за дизелови двигатели/ за плавателните съдове на ИА "Морска администрация", териториални дирекции Варна, Бургас, Русе и Лом; Позиция 2: Зареждане чрез карти за безналично разплащане, на горива /евродизелово гориво и безоловен бензин А 95 Н/ за автомобилите на ИА"Морска администрация", в градовете София, Варна , Бургас, Русе и Лом.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: градовете София, Варна, Бургас, Русер Лом, Висин и Оряхово
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ПОЗИЦИЯ 1 1. Количество (мярна единица): 275 000 хиляди литра 2. Местонахождение (франкировка): до следните бази на Купувача – ИА “Морска Администрация”: Дирекция „МА- Варна” – 100 000 хиляди литра ДМА „МА –Бургас” - 100 000 хиляди литра ДМА „МА –Русе” – 35 000 хиляди литра ДМА „МА –Лом” - 10 000 хиляди литра ДМА „МА –Видин” - 20 000 хиляди литра ДМА „МА-Оряхово”- 10 000 хиляди литра ПОЗИЦИЯ 2 1. Hаименование на стоката : Бензин А 95Н , Евродизел 2. Количество : Бензин А 95Н - 30 000 литра Евродизел - 45 000 литра

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

23000000, 23111200, 23121100

Описание:

Петролни продукти и горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
681145 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 153 / Заглавие:покупко-продажба на стоки Позиция 1
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

16.04.2008 г. 

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Иноксис 01 ООД , 130552614, ул. Русалка 12 а, Р България 1000, София, Тел.: 02 8430243

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 81640 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 154 / Заглавие:покупко-продажба на стоки Позиция 2
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

16.04.2008 г. 

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Петрол АД, бул. Черни връх 43 , 831496285, Р България 1000, София, Тел.: 02 4960206

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 136320 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 152 / Заглавие:покупко- продажба на стоки - Позиция 1
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

16.04.2008 г. 

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Иноксис 01 ООД , 130552614, ул. Русалка 12 А, Р България 1000, София, Тел.: 02 8430243

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 463185 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "АПФСО" на ИА "Морска администрация", ул. Дякон Игнатий № 9, Р България 1000, София, Тел.: 02 9300910, E-mail: bma@marad.bg, Факс: 02 9300920

Интернет адрес/и:

URL: www.marad.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.04.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса