Версия за печат

00142-2007-0017


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална ветеринарномедицинска служба, град София, бул. "Пенчо Славейков" 15 А, За: Момчил Масларов, България 1606, София, Тел.: 02 9159837, E-mail: m_maslarov@nvms.government.bg, Факс: 02 9159837

Място/места за контакт: град София, бул. "Пенчо Славейков" 15 А
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Национална агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване
Друг: Здравеопадване на животните и контрол

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни, смилане, пакетиране, съхранение и натоварване на предназначеното за унищожаване месокостно брашно, получено от преработката на странични животински продукти от категории 1, 2 и 3

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 16
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни, смилане, пакетиране, съхранение и натоварване на предназначеното за унищожаване месокостно брашно, получено от преработката на странични животински продукти от категории 1, 2 и 3

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90120000

Описание:

Услуги по събиране и третиране на други отпадъци


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
7083984 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена = C; тежест: 50%
Показател: доказателства за квалификация, икономически възможности и компетентност на кандидата = Т; тежест: 40%
Показател: опит на участника; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 234 - 285430 от 05.12.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 6 / Заглавие:договор за услуга
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

18.02.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Брамас 96" АД, Булстат 127017249, град Шумен, булевард Мадара № 28, България 9700, Шумен, Тел.: 054 830878

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4783680 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 13 / Заглавие:договор за услуга
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

05.03.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Eкарисаж Варна" ЕООД, Булстат 813143312, село Тополи, област Варна, България 91140, село Тополи, област Варна, Тел.: 052 742868, Факс: 052 742868

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2300304 BGN без ДДС
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, град София, бул. Витоша № 18, България 1000, град София, бул. Витоша № 18, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка