Версия за печат

00656-2007-0008


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-с. Гърмен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гърмен, ул. "Първа"№35, За: зам. кмет Неджми Даргутев, РБ 2960, с. Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg, Факс: 07523 3179

Място/места за контакт: зам. кмет Неджми Даргутев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.garmen-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на приблизително 64 000 литра промишлено гориво за отопление на училищата и детските градини в община Гърмен за отоплителен сезон 2007 г. - 2008 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Гърмен
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на приблизително 64 000 литра промишлено гориво за отопление на училищата и детските градини в община Гърмен за отоплителен сезон 2007 г. - 2008 г.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

23121000

Описание:

Газьол


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
128000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 70
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Технически възможности; тежест: 10
Показател: Представени референции; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 126 / Наименование:Договор за покупка и доставка на промишлено гориво за отопление
V.1) Дата на сключване договора

19.12.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДИВЕСТ"ЕООД, БУЛСТАТ: 101618926, Стефан Димитров Софтов, ул. "Д-р Христо Татарчев"№21, РБ 2700, Благоевград, Тел.: 0898 675343

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 128000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкоренцията, бул. "Витоша" № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.12.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

1. откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;