Версия за печат

00030-2007-0020


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Силистра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Силистра, ул."Симеон Велики" № 33, За: Радка Христова, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260; 086 823981, E-mail: zop@silistra.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: инж.Атанаска Искрева
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на санитарни, перилни препарати и дезинфектанти за поделенията на бюджетна и структура на ОССУ при Община Силистра"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: складовете на поделенията на ОССУ, Община Силистра
Код NUTS: BG136
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Доставка на санитарни, перилни препарати и дезинфектанти за поделенията на бюджетна и структура на ОССУ при Община Силистра"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24500000

Описание:

Глицерин, сапуни, почистващи препарати, продукти за чистене и полиране, парфюми и тоалетни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
42000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 60%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 2 от 22.03.2007 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 24 от 19.12.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:"Доставка на санитарни, перилни препарати и дезинфектанти за поделенията на бюджетна и структура на ОССУ при Община Силистра"
V.1) Дата на сключване договора

08.02.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Вектор - Венцислав Стоев" БУЛСТАТ 828007065, ул."Баба Тонка" №2, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 820150, E-mail: vector_ss@mail.bg, Факс: 086 820150

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 42000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.02.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор