Версия за печат

00530-2007-0217


Информация за сключен договор

BG-Пловдив: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО"-ПЛОВДИВ, ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО"-ПЛОВДИВ, ул. "Скопие" № 106, За: Гинка Иванова, Борянка Дачева, Р. България 4004, Пловдив, Тел.: 032 935477, E-mail: ginka.ivanova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679700

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Охрана чрез сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника на сграда, помещения и имущество в тях, собственост на ТД на НАП-Смолян, бул. „България” № 12, ет. V; охрана чрез сигнално-охранителна техника на сгради, помещения и имущество в тях, собственост на ТД на НАП-Пловдив, находящи се на ул. „Скопие” № 106, ул. „Чернишевски” № 3, ул. „Радецки” № 18а,ул. „Трети март” № 26 до 28, ул. „Христо Ботев” № 65, и ул. „Победа” № 17 до 21"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: административната сграда на ТД на НАП-Смолян, бул. „България” № 12, ет. V; администнативните сгради на ТД на НАП-Пловдив, находящи се на ул. „Скопие” № 106, ул. „Чернишевски” № 3, ул. „Радецки” № 18а, ул. „Христо Ботев” № 65, ул. „Трети март” № 26 до 28 и ул. „Победа” № 17 до 21;
Код NUTS: BG22
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши със собствени технически средства, които ще проектира, достави и монтира за своя сметка, на свой риск и отговорност, срещу възнаграждение,денонощна /24-часова/ охрана чрез използване на сигнално-охранителна техника на сградите, помещенията и имуществото в тях на ТД на НАП- Пловдив

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

74611000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
16137.93 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

001-52/07.12.07 г.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 4/S - от 20.02.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 19 / Заглавие:„Охрана чрез сигнално-охранителна техника на сгради, помещения и имуществото в тях, собственост на ТД на НАП – Пловдив, находящи се на ул. Скопие № 106, ул. Чернишевски № 3, ул. Радецки № 18а, ул. Христо Ботев № 65, ул. Трети март № 26 до 28 и ул. Победа № 17 до 21”
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

01.02.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Марина 81Л" ЕООД, Булстат 825385526, гр. Пловдив, ул. "Зеленика" № 4, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628707, E-mail: marina811@mail.bg, Факс: 032 628707

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16137.93 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 8
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП-Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.02.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

- открита процедура,