Версия за печат

00015-2007-0162


Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

BG-с. Медникарово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Енел Марица Изток 3 АД, област Стара Загора, За: инж. Валентина Манева, България 6294, с. Медникарово, Тел.: 042663 616, E-mail: op@me3power.com, Факс: 042663 610

Място/места за контакт: Отдел ОП и Снабдяване
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на лагери по приложен списък

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Енел Марица Изток 3 АД, обл. Стара Загора, с. Медникарово
Код NUTS: BG222
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лагери по приложен списък

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

28540000

Описание:

Лагери

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
252803.49 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

ДА


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя

152-1671-07


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 16 / Заглавие:Доставка на лагери по лот 1 и лот 4
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

21.01.2008 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Шефлер България ООД, бул. Дондуков 62 А, България 1000, София, Тел.: 02 9434008, Факс: 02 9434134

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 219374.4 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 17 / Заглавие:Доставка на лагери по лот 3 и лот 5
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

21.01.2008 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Тиви Груп ООД, ул. Вилхелм Пик 10, България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 61561, Факс: 0391 63080

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 19650.91 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 18 / Заглавие:Доставка на лагери по лот 2
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

21.01.2008 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Кастел Експорт ООД, площад 20 юли, № 2, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 92014, Факс: 0335 93546

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13778.18 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Бъргария 1000, София, Тел.: 02988 4070

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02988 4070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори