Версия за печат

00007-2007-0008


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Мездра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, ул. " Христо Ботев " № 27, За: Валентин Марков Вълчев, България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92536, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Място/места за контакт: Валентин Марков Вълчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mezdra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Малка обществена поръчка с предмет : Доставка на гориво - газьол за стационарни горивни инсталации за отопление на детски и учебни заведения на територията на община Мездра

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: франко склада на бюджетното звено
Код NUTS: BG113
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки по заявка на Възложителя на гориво - газьол за стационарни инсталации за нуждите на детските и учебните заведения на територията на община Мездра за отоплителния сезон

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

23121000

Описание:

Газьол


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
144000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най - ниско предложена цена; тежест: 60 точки
Показател: Най - дълъг срок за разсрочено плащане; тежест: 25 точки
Показател: минимален срок на изпълнение; тежест: 15 точки
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 25 от 30.10.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 97002 / Наименование:Договор за доставка на гориво - газьол за стационарни горивни инсталации / ИСГИ 02 % S /
V.1) Дата на сключване договора

17.01.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Омикс " ЕООД, жк. Лагера, бл. 55, вх. Г, ап. 57, България 1612, София, Тел.: 02 9532338, E-mail: omiks@abv.bg, Факс: 02 9531522

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 144000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.01.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор