Версия за печат

00205-2007-0011


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Кюстендил: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна дивечовъдна станция "Осогово", ул. Спартак № 52Б, За: инж. Мариана Стоименова, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 552051, E-mail: ddsosogovo@abv.bg, Факс: 078 552050

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на 1 брой нов лек автомобил с висока проходимост

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на 1 брой нов лек автомобил с висока проходимост

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
79900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 3 / Наименование:Доставка на 1 брой нов лек автомобил с висока проходимост
V.1) Дата на сключване договора

10.01.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“МОТО - ПФОЕ” ЕООД, район Люлин, бул.”Сливница” №444, България 1360, гр.София, Тел.: 02 9842349, Факс: 02 9842362

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 79900 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 79900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884032, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.01.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор