Версия за печат

00610-2007-0006


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, УЛ. "ГУРКО" № 6, За: ИНЖ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ, България 1000, София, Тел.: 02 9492907

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Дейност, свързана с осъществяване на електронни съобщения

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. София, ул. "Гурко" № 6
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Рамково споразумение за доставка на оборудване за 8 (осем) необслужваеми стационарни станции за радиомониторинг от 20 MHz до 3.0 GHz в периода 2007 – 2010 г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

32000000

Описание:

Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително оборудване и уреди и оборудване, свързано с тях

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2356068.96 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена, технически характеристики и гаранционни условия; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 158 - 197211 от 18.08.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 03-08-80 / Заглавие:РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА 8 (ОСЕМ) НЕОБСЛУЖВАЕМИ СТАЦИОНАРНИ СТАНЦИИ ЗА РАДИОМОНИТОРИНГ ОТ 20 MHZ ДО 3.0 GHZ В ПЕРИОДА 2007 – 2010 г.
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

17.12.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"РЕА Трейдинг 2000" ЕООД, ул. Милосърдна № 8, България 1463, София, Тел.: 02 9542882, Факс: 02 9632197

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 9424275.84 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2356068.96 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка