Версия за печат

00273-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДМСГД, гр. Пазарджик, ул. "Велико Търново" № 11, За: Кръстанка Видева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 484923, E-mail: dmsgd_pz@yahoo.com, Факс: 034 482913

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Дом за медико-социални грижи за деца

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД, гр. Пазарджик.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Пазарджик,ул. "Велико Търново" № 11 или друго място, съгласно офертите
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти, обособени в девет позиции, както следва: 1.мляко, млечни продукти и яйца 2.захарни, тестени и пакетирани изделия 3.консерви 4.продукти от месо 5.риба и пилешко месо 6.плодове и зеленчуци 7.мляко на прах и лечебни храни за кърмачета 8.каши за кърмачета 9.плодови и зеленчукови пюрета за кърмачета 10.зеленчуци с две цени - летни и есенно-пролетни

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

01000000

Описание:

Продукти на селското, ловното и горското стопанство


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
50298.46 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 1 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обща цена на продуктите; тежест: 75%
Показател: По – дълъг срок на отложено плащане ; тежест: 15%
Показател: Доставка на продуктите в склада на ДМСГД, гр. Пазарджик; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение № 1/11.12.2006 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 1 от 14.12.2006 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 76 / Наименование:Мляко, млечни продукти и яйца,захарни тестени и пакетирани изделия , риба и пилешко месо, зеленчуци и плодове, каши за кърмачета, зеленчуци с две цени –летни и есенно-пролетни
V.1) Дата на сключване договора

14.02.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Милк Груп" ЕООД, 112599249, бул. „Мария Луиза” № 101, вх. Б, ет. 6, ап. 12, България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 440585, Факс: 034 444281

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 37603.82 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 1 BGN с ДДС 20%
Договор №: 77 / Наименование:Мляко на прах за кърмачета и лечебни храни за кърмачета
V.1) Дата на сключване договора

14.02.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“СБМ Интернешънъл” ЕООД, 121105607, ж.к.”Младост”4,ул.”Бизнес парк София”1, сгр.2,ет. 3,оф.301, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9769935

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 4380.48 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 1 BGN с ДДС 20%
Договор №: 78 / Наименование:Консерви и продукти от месо
V.1) Дата на сключване договора

14.02.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ „Фантастика 95 – Георги Цанков”, 825342083, ул. „Амбарица” № 3, България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 554450

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 7216.16 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 1 BGN с ДДС 20%
Договор №: 79 / Наименование:Плодови и зеленчукови пюрета за кърмачета
V.1) Дата на сключване договора

14.02.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ТИМ 2001” ООД, 115249752, ж.к.Тракия,бл.285,вх.В,ет.3,ап.12, България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 954304

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1098 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 1 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от уведомяване за съответното решение или действие или от узнаването, ако няма уведомяване.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.01.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор