Версия за печат

00145-2007-0064


Информация за сключен договор

BG-Търговище: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национален осигурителен институт, чрез ТП на НОИ- гр.Търговище, ул.Св.Св.Кирил и Методий №1, За: Евгения Давидова Средкова - началник сектор "ЧРУС", Р.България 7700, Търговище, Тел.: 0601 60690, E-mail: Targovishte@nssi.bg

Място/места за контакт: ТП на НОИ-Търговище

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nssi.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: управлява държавното обществено осигуряване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Търговище

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: гр.Търговище, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №1
Код NUTS: BG134
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ-Търговище

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000, 30100000, 30192000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности за офиса
Машини, оборудване и принадлежности за офиса, с изключение на компютри
Принадлежности за офиса

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3693.37 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 3693.37, Най-висока оферта: 5586.99 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска цена на предложението; тежест: 60%
Показател: качество на предлаганите материали; тежест: 30%
Показател: най-кратък срок на доставка; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 23/S - от 19.09.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: зоп-д-2 / Заглавие:Договор за текуща доставка на канцеларски материали
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

17.12.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Офис експрес сървис ООД - Варна, Булстат 103628972, ул.Братя Миладинови №68, Р.България 9000, Варна, Тел.: 052 571777, Факс: 02 9732610

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 7500 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3693.37 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 3693.37, Най-висока оферта: 5586.99 BGN без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Р.България 1000, София

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка