Версия за печат

00054-2007-0009


Резултати от конкурс за проект (ЕС)

BG-София:

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Този конкурс е в обхвата на:

Директива 2004/18/ЕС

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавна агенция по туризъм, пл. "Света Неделя" № 1, За: Държавна агенция по туризъм, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9335822, E-mail: dimahristova@bulgariatravel.org, Факс: 02 9896939

Място/места за контакт: София, пл. "Света Неделя" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Национална агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономическа и финансова дейност

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на конкурса за проект/проекта, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разработка на проект за информационен щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на 41 международни туристически изложения.

ІІ.1.2) Кратко описание

Създаване на проект, който да бъде адаптируем към различни площи за представяне на България като атрактивна дестинация на 41 международни изложения през 2008г.

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV)

74142120

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Административна информация
ІV.1.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Идентификационен номер: 1-4-1-2007-11

ІV.1.2) Предишни публикации относно същия конкурс

ДА

Номер на обявлението в ОВ 2007/S 207 - 251492 от 26.10.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

І място:"Експо Вижън"ООД, бул."Тотлебен" 34, РлБългария 1000, София, Тел.: 02 9170973, E-mail: maria@expovision-bg.com, Факс: 02 9170980

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 3000 BGN
V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

"Р.О.К." ООД, ул. "Г.С.Раковски" 178, България 1000, София, Тел.: 02 9671047, E-mail: n_dimitrov@rok-ltd.com, Факс: 02 9671603

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 2000 BGN
V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

"Юрапел Комюникеъшън" ООД, ул."Д-р Марин Русев" 1, България 1000, София, Тел.: 02 969069

V.2) Стойност на наградата/ите
Стойност на присъдената/ите награда/и, без да се включва ДДС: 1000 BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, Стефан, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.12.2007 г.