Версия за печат

00122-2007-0009


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Червен бряг: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Червен бряг, ул. " Антим І " № 1, За: Лилия Иванова - мл. експ. " ОП ", България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92170, E-mail: chervenbryag@chervenbryag.bg, Факс: 0659 92351

Място/места за контакт: Община Червен бряг
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски и учебни заведения на територията на община Червен бряг"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: детските и учебни заведения на тереторията на община Червен бряг
Код NUTS: BG12
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти по подадена от възложителя заявка за необходимите количества хранителни продукти.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти и напитки


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
82089.99 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: стойност за позиция хрантелни продукти; тежест: 75%
Показател: срок на отсрочено плащане; тежест: 10 %
Показател: техническа възможност; тежест: 10 %
Показател: опит; тежест: 5 %
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 20 от 01.10.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 98-00-550 / Наименование:" Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски и учебни заведения на територията на община Червен бряг "
V.1) Дата на сключване договора

29.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ " Нина Петрова - Хранкомерс " , булстат 824105099, ул. " Кичево " № 2, България 5800, Плевен, Тел.: 064 892277, Факс: 064 892225

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 82089.99 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " № 18, българия 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.12.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор