Версия за печат

00145-2007-0063


Информация за сключен договор

BG-БУРГАС: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ, бул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №126, За: ЮРА БАРОВА МИТОВА, БЪЛГАРИЯ 8001, БУРГАС, Тел.: 056 803790, E-mail: jura.mitova@burgas.nssi.bg, Факс: 056 803713

Място/места за контакт: началник сектор "ЧРУС"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: БУРГАС, бул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №126.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: управлява държавното обществено осигуряване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропускателен режим на административната сграда на ТП на НОИ гр. Бургас

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: БУРГАС, бул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №126
Код NUTS: BG231
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропускателен режим на административната сграда на ТП на НОИ гр. Бургас

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

74000000, 74613000

Описание:

Архитектурни, инженерни, строителни, юридически и счетоводни и други услуги
Охранителни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
31858.27 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена на предложението; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 14 / Заглавие:Осигуряване на денонощна физическа охрана и пропускателен режим на административната сграда на ТП на НОИ гр. Бургас
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

28.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Спайдър" ЕООД, бул. "Булаир" №35, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 31858.27 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул."Витоша" №18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

23.11.2007

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.11.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка