Версия за печат

00028-2007-0107


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 17-19, За: Пл. Таков, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9405407, E-mail: ptakov@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405474

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Регионално развитие и благоустройство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР на обект:“Рехабилитация на улици в с. Янтра, Община Горна Оряховица”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Горна Оряховица
Код NUTS: BG123
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на СМР на обект:“Рехабилитация на улици в с. Янтра, Община Горна Оряховица”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
399294 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 332745, Най-висока оферта: 399294 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Технически възможности; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02-07-367


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 487 / Наименование:Изпълнение на СМР на обект:“Рехабилитация на улици в с. Янтра, Община Горна Оряховица”
V.1) Дата на сключване договора

03.12.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Техноинженеринггруп" АД 107043642, кв. «Войново», РБългария 3000, Габрово, Тел.: 066 809140

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 399294 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 332745, Най-висока оферта: 399294 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

дирекция "Правна" в МРРБ, ул."Св.Св.ирил и Методий" 17-19, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9405562, Факс: 02 9872517

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.12.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор