00770-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-СОПОТ: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА СОПОТ, БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №34, За: КОСТАДИНКА АНДОНОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 4330, СОПОТ, Тел.: 031342050 36, E-mail: vessopot@abv.bg, Факс: 03134 2166

Място/места за контакт: ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vessopot@abv.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: ОБЩИНА

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2007/2008 год. по определени маршрутни разписания"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Посочените маршрутни направления
Код NUTS: BG221
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 - годишна възраст през учебната 2007/2008 година по определени маршрутни раписания, които са неразделна част от договора.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60113100

Описание:

Превоз на деца и ученици с автобусен транспорт


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
81760 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническа оценка; тежест:
Показател: предложена цена; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

МОП - 01 - 07


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: МОП-01-07 / Наименование:Договор за специализиран превоз на ученици
V.1) Дата на сключване договора

13.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КАСТЕЛ ЕКСПОРТ" ООД, ул. "Ген. Андреев" №4А, Република България 4300, Карлово, Тел.: 0335 93546, Факс: 0335 92014

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 58000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 81760 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.11.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор