Версия за печат

00106-2007-0022


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на правосъдието, гр. София, ул. "Славянска" №1, За: Велислава Колева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9237533, E-mail: v_koleva@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Място/места за контакт: Дирекция "ИОПУССД"; отдел "ОП" в МП
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: правосъдие

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на транспортни средства за нуждите на Министерство на правосъдието -ЦА, Главна дирекция "ИН",Главна дирекция "Охрана", Административните съдилища на територията на РБългария.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: РБългария
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на транспортни средства за нуждите на Министерство на правосъдието -ЦА, Главна дирекция "ИН",Главна дирекция "Охрана", Административните съдилища на територията на РБългария.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000, 34136100, 34112000, 34121000, 34136000

Описание:

Леки автомобили
Лекотоварни автомобили с каросерия тип фургон
Автомобили с каросерия тип “Седан” с 4 врати
Автобуси
Превозни средства с каросерия тип фургон

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3199604.84 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

90-00-22

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 043 - 052530 от 28.02.2007 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 132 - 162225 от 12.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 93-00-277 / Заглавие:Доставка на 7 бр. автомобили за нуждите на ГД "ОХРАНА"
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ТМ АУТО" ЕООД, Булстат 831108786, бул. "Цариградско шосе"№ 163, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9604100, Факс: 02 9604109

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 395110.8 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 93-00-278 / Заглавие:Доставка на 4 броя автобуси за нуждите на ГД "ИН"
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"БУЛАВТО" АД, Булстат 813027681, бул. "Владислав" № 262, РБългария 4000, Варна, Тел.: 02 8100200, Факс: 02 8100201

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 288816 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 93-00-279 / Заглавие:Доставка на 28 броя леки автомобили за нуждите на ГД "ИН" и Административните съдилища
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" АД, Булстат 000275929, бул. "Цар Борис" № 126, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9559898, Факс: 02 9559151

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 745406.04 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 93-00-280 / Заглавие:Доставка на два броя автобуси за нуждите на ГД "ОХРАНА"
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ИНВЕСТ МОТОРС" ООД, БУЛСТАТ 103866653, ул. "Княз Батенберг" № 6, РБългария 4000, Варна, Тел.: 052 654700, Факс: 052 654700

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 237800 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 93-00-281 / Заглавие:Доставка на 8 броя за нуждите на МП, 30 БР. АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА гд "ИН и 8БРОЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ГД "ОХРАНА"
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"МОТО-ПФОЕ" ЕООД,Булстат 000646811, бул. "Сливница" № 444, РБългария 1360, София, Тел.: 02 9842349, Факс: 02 9842362

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1532472 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

СГС, бул. "Витоша", РБългария 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120а от Закона за обществени поръчки

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка