Версия за печат

00213-2007-0003


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Лозница: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Лозница, ул. " Васил Левски " № 6, За: Метин Мустафов, България 7290, Лозница, Тел.: 08362 2551, E-mail: obloznica@abv.bg, Факс: 08362 2403

Място/места за контакт: Община Лозница
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Доставка на 20 тона дизелово гориво за нуждите на Дом за възрастни с физически увреждания с. Ловско, Община Лозница "

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: с. Ловско, община Лозница
Код NUTS: BG135
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на 20 тона дизелово гориво за нуждите на Дом за възрастни с физически увреждания с. Ловско, Община Лозница

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

23121100

Описание:

Дизелово гориво


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
42380.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 15 от 01.10.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 194 / Наименование:Доставка на 20 тона дизелово гориво за нуждите на ДВФУ с. Ловско
V.1) Дата на сключване договора

02.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" СИМ-МЕЙК " ЕООД, ул. " Мостова " № 29, България 7000, Русе, Тел.: 0888 341607

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 42380.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Лозница, ул. " Васил Левски " № 6, България 7290, Лозница, Тел.: 08362 2551, E-mail: obloznica@abv.bg, Факс: 08362 2403

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.11.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор