Версия за печат

00130-2007-0003


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Авиоотряд 28, Летище София, За: Румен Колев, България 1000, София, Тел.: 02 9425020; 02 9459017, E-mail: avio28@ao28.sbline.net, Факс: 02 9459201

Място/места за контакт: Авиоотряд 28
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Застраховка "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 6
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: България, гр. София, Летище София, Авиоотряд 28
Код NUTS: BG211
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Авиационна застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането на 3 броя въздухоплавателни средства

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66334220, 66337200, 66332000, 66335000

Описание:

Услуги по застраховане на летателни апарати
Застраховка Гражданска отговорност на летателни апарати
Пълнорисково застраховане на имущество
Застраховка на товари по време на превоз

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
263629.82 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена на договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена застрахователна премия при условията, посочени в документацията за участие в процедурата ; тежест: 55
Показател: Предлагани минимални франшизи за каско, карго и багаж; тежест: 20
Показател: Предложен минимален брой държави, за които се изключва застрахователното покритие при прелитане над тях; тежест: 10
Показател: Минимално време за издаване на котации, сертификати, допълнителни застрахователни покрития; тежест: 8
Показател: Предложен минимален брой държави, за които се изключва застрахователното покритие при кацане и престой; тежест: 7
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

РД-18-7

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 190 - 231738 от 03.10.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: AV-070010 / Заглавие:Застраховка "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

06.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЗПАД "ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ", ул. "Георги Бенковски" № 3, България 1000, София, Тел.: 02 9874533, E-mail: general.iso@dzi.bg, Факс: 02 9815799

URL: www.dzi.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 300000 EUR без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 263127.27 EUR без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 000027 / Заглавие:Застраховка на резервни части за въздухоплавателни средства
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

06.11.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЗПАД "ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ", ул. "Георги Бенковски" № 3, България 1000, София, Тел.: 02 9815799, E-mail: general.ins@dzi.bg, Факс: 02 9874533

URL: www.dzi.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 600 EUR без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 502.55 EUR без ДДС
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" № 18, За: Директора на дирекция "Обществени поръчки", България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка