Версия за печат

00439-2007-0074


Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Български държавни железници" ЕАД, ул."Иван Вазов" № 3, За: Мария Рибарова, България 1080, София, Тел.: 02 9324688, Факс: 02 9819347

Място/места за контакт: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "БДЖ" ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: На територията на поделенията на "БДЖ" - ЕАД в страната, съгласно Спесефикация на обектите от документацията за провеждане на процедурата
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "БДЖ" - ЕАД

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50720000, 50721000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 23/S - от 03.08.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 139 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "БДЖ" ЕАД
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

16.10.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ИТЕМ Инженеринг" АД, р-н Сердика, кв.Военна рампа, ул.202, №8, България 1220, София, Тел.: 02 8325008, Факс: 02 9310359

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 140 / Заглавие:Сключване на рамково споразумение за срок от 4 години за "Сервизно и техническо обслужване на парни и водогрейни котли и топлоцентрали в поделенията на "БДЖ" ЕАД
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

16.10.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕИ "РЕМКО" АД, Западна индустриална зона, п.к. 248, България 3000, Враца, Тел.: 092 622161, Факс: 092 649165

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение № 128 от 01.08.2007 за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.10.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори