00210-2007-0029


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на финансите - Дирекция "ЦЗФД", ул."Г. С. Раковски" №102, За: Любомир Тушанов; Гергана Беремска, България 1040, София, Тел.: 02 98592777, E-mail: cfcu@minfin.bg, Факс: 02 98592773

Място/места за контакт: Дирекция "ЦЗФД"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/page/207.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Осъществяване на строителен надзор върху изпълнението на строителството съгласно сключени договори за извършване на строителство с предмет: Лот 1) Ремонти в интегрирани детски градини и училища и средни училища на територията на Република България в общини: Димово, Лом, Ново село, Бойчиновци, Берковица, Бяла Слатина, Стражица, Златарица, Шумен, Добрич, Вълчедръм, Тополовград, Стамболово, Дупница и Стара Загора, финансирани със средства от Програма Фар по Проект BG 2004/016-711.01.03“; Лот 2) Рехабилитация и строителство на обекти от техническата инфраструктура, намиращи се на територията на ромски квартали в общини: Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Хасково, Кюстендил, Дулово, Омуртаг, финансирани със средства от Програма Фар по Проект BG 2004/016-711.01.03”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: РБългария
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осъществяване на строителен надзор върху изпълнението на строителството съгласно сключени договори за извършване на строителство с предмет: Лот 1) Ремонти в интегрирани детски градини и училища и средни училища на територията на Република България в общини: Димово,Лом,Ново село , Бойчиновци, Берковица, Бяла Слатина, Стражица, Златарица, Шумен, Добрич, Вълчедръм, Тополовград, Стамболово, Дупница и Стара Загора, финансирани със средства от Програма Фар по Проект BG 2004/016-711.01.03; Лот 2) Рехабилитация и строителство на обекти от техническата инфраструктура, намиращи се на територията на ромски квартали в общини: Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Хасково, Кюстендил, Дулово, Омуртаг, финансирани със средства от Програма Фар по Проект BG 2004/016-711.01.03

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

74230000

Описание:

Инженерни услуги в строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
221526.74 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена от кандидата крайна цена в лева; тежест: 50
Показател: Опит на кандидата при осъществяване на строителен надзор; тежест: 22
Показател: наличие на квалифициран персонал в областта на строителния надзор; тежест: 15
Показател: Застраховка за професионална отговорност; тежест: 10
Показател: комплексно изпълнение; тежест: 3
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2007/S 139 - 172235 от 21.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 456 / Заглавие:Лот 1) Ремонти в интегрирани детски градини и училища и средни училища на територията на Република България в общини: Димово, Лом, Ново село, Бойчиновци, Берковица, Бяла Слатина, Стражица, Добрич, Вълчедръм, Тополовград, Стамболово, Дупница и Стара Загора
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

15.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

“РАФАИЛОВ КОНСУЛТ” ЕООД, БУЛСТАТ 121811498, район „Витоша”, кв. „Владая”, ул. “Равнище” № 14, България 1000, София, Тел.: 02 9856412, Факс: 02 9640800

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 136462.33 EUR без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 459 / Заглавие:Лот 2) Рехабилитация и строителство на обекти от техническата инфраструктура, намиращи се на територията на ромски квартали в общини: Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Хасково
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

15.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

“РАФАИЛОВ КОНСУЛТ” ЕООД, БУЛСТАТ 121811498, район „Витоша”, кв. „Владая”, ул. “Равнище” № 14, България 1000, София, Тел.: 02 9586412, Факс: 02 9640800

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 85064.41 EUR без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

ДА

Национална Програма ФАР 2004 BG 2004/016-711.01.03 Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромското малцинство
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП - крайният срок за подававане на жалби беше 15.10.2007г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.10.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка