Версия за печат

00599-2007-0009


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Бобов дол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Бобов дол, ул."27-ми октомври "№2, За: Ваня Лилова, РБългария 2670, Бобов дол, Тел.: 0702 2102, Факс: 0702 3956

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Инженеринг и енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за детска градина "Миньор "Вела Пеева ,р.Бобов дол, ОДЗ кв."Миньор "гр.Бобов дол,детска градина Лиляна Димитрова с.Мламолово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Бобов дол
Код NUTS: BG215
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Инженеринг и енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за детска градина "Миньор "Вела Пеева ,р.Бобов дол, ОДЗ кв."Миньор "гр.Бобов дол,детска градина Лиляна Димитрова с.Мламолово

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74240000

Описание:

Комплексни инженерни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
772908 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка; тежест: 0.70
Показател: Финансова оценка; тежест: 0.30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 7 / Наименование:"Инженеринг и енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за детска градина "Миньор"Вела Пеева кв.Миньор ОДЗ "Дружба "гр.Бобов дол, детска градина "Лиляна Димитрова "с.Мламолово.
V.1) Дата на сключване договора

01.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Енерджи ефект "ЕАД 175052275, ГР.СОФИЯ Б,Л."ХР.БОТЕВ"№57, РБЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9788900, Факс: 02 9788900

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 772908 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ."ВИТОША"№18, РБЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9804070, Факс: 02 9887315

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ."ВИТОША"№18, РБЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9804070, Факс: 02 9887315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.10.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор