00692-2007-0013


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ "Света Анна" - София АД, ж.к.Младост 1, ул. "Димитър Моллов" № 1, За: Росица Алексиева, България 1709, София, Тел.: 02 9759130, E-mail: pravisti_sv.anna@abv.bg, Факс: 02 9759012

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Болничната аптека на УМБАЛ "СВета Анна" - София АД.
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД, по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация приложена в документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24496500

Описание:

Лабораторни реактиви


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
110895.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: “Цена ” (К1) ; тежест: 80
Показател: “Качество” (К2); тежест: 10
Показател: “Срок на доставка” /К3/; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 25 от 19.02.2007 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 7 от 10.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Перфект Медика"ООД;, бул. "Иван Гешов" № 46, вх. А, България 1612, София, Тел.: 02 9516860, Факс: 02 9516860

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1904 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 2 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медицинска Техника Инженеринг" ЕООД;, бул. "Шипченски проход" №69, България 1574, София, Тел.: 02 9712061, E-mail: medtech-eng@mte.medicalnet-bg.org, Факс: 02 9712410

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 11386.48 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 3 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Истлинк България" ООД;, бул. "Васил Левски" № 127, България 1000, София, Тел.: 02 9833139, E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg, Факс: 02 9835122

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 3094.62 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 4 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Омнимед" ООД, ул. "Хаджи Димитър" №14;, България 1000, София, Тел.: 02 9587004, E-mail: omnimed@techno-link.com, Факс: 02 9586491

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 5761.68 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 5 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Софбиолайф-Биомедика" ООД;, ул."Ген. Гурко" № 52, България 1000, София, Тел.: 02 9889151, Факс: 02 9811883

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 3298.2 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 6 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Елит Медикал" ООД;, ул. "Юри Венелин" №1, България 1000, София, Тел.: 02 9815058, E-mail: elitmed@mail.bg, Факс: 02 9813133

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 24441.4 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 7 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Гамидор България" ООД;, ул. "13 Март" ООД, България 1000, София, Тел.: 02 9814737, Факс: 02 9814737

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 500 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 8 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Топ Диагностика" ЕООД;, бул."Янко Сакъзов" № 1, България 1612`, София, Тел.: 02 9566493, Факс: 02 9566493

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 12235.7 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 9 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Емония Фарматех" ЕООД;, ул. "Блага Димитрова" № 37, България 1000, София, Тел.: 02 9434877, Факс: 02 9434877

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 530.4 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 10 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Химтекс" ООД;, ул. "Бузлуджа" № 33, България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60355, E-mail: info@chimtex.com, Факс: 0391 60355

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1291.2 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
Договор №: 11 / Наименование:Доставка на реактиви, тестове и консумативи за нуждите на Отделение по клинико-лабораторна диагностика при УМБАЛ “Света Анна” – София АД
V.1) Дата на сключване договора

04.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медилаб" ЕООД;, ул. "Проф. Н. Михалов" №2, българия 1404, София, Тел.: 02 8598046, Факс: 02 8598046

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 46451.34 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9860958

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби - посочен в чл. 120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9860958

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.10.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор