Версия за печат

00022-2007-0024


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Асеновград: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, Асеновград, пл.''Аклад.Николай Хайтов"№9, За: инж.Йордан Иванов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62110, E-mail: obass@gec.rakursy.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: инж.Йордан Иванов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Енергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Асеновград"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Енергийно ефективната модернизация на уличното осветление в град Асеновград обхваща замяна и монтаж на нови осветители, стълбове и кабелни линии.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31520000, 31532000

Описание:

Лампи и осветителни уреди
Части за осветителни лампи и аксесоари


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1943388 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най изгодна цена на офертата; тежест: 50
Показател: технически и качествени параметри на изделия; тежест: 40
Показател: други предложения в полза на Възложителя; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 38 от 27.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:"Енергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Асеновград"
V.1) Дата на сключване договора

27.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Анион 2 АМ”ООД , БУЛСТАТ:103144640, Варна, ул."Подвис", бл.30, вх.Г, ет.4, ап.51, България 9000, Варна, Тел.: 052 505724, E-mail: anion_2am@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1943388 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 6

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение №А-1096/20.07.2007г. на Кмета на Община Асеновград.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, гр.София, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгл. чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.10.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор