Версия за печат

00959-2007-0001


Информация за сключен договор

BG-Червен бряг: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"МБАЛ-Червен бряг" ЕООД, Яне Сандански 61, За: Ася Атанасова, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92766

Място/места за контакт: Ася Атанасова
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Друг: МБАЛ-Червен бряг ЕООД с 100% общинско участие

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: МБАЛ-Червен бряг ЕООД - аптека
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за около 400 000 лв.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

24000000, 24421100, 24421200

Описание:

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна
Антибиотици
Кръвоспиращи


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
200000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 2 История / Заглавие:Договор за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Червен бряг" ЕООД
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

21.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ХИГИЯ" ЕАД 1495000463, Карлово № 23, България 5800, Плевен, Тел.: 064 898741, E-mail: hgpleven@higia.bg, Факс: 064 898721; 02 9421717

URL: www.higia.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 400000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 100000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 4 История / Заглавие:Договор за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

20.09.2007 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Булстат 0700006461, Любен Каравелов № 26 ет.4, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804540, Факс: 066 806169

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 20000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 3 / Заглавие:Договор за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

20.09.2007 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ЛИБРА" ЕАД Булстат 2199109041, район "Студенски" ж.к.Студентски град ул. Акад. Стефан Младенов" № 3, България 1000, София, Тел.: 02 080011177, E-mail: marina@libra-ag.com, Факс: 029658172

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 1 История / Заглавие:Договор за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Червен бряг" ЕООД
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

20.09.2007 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"МЕДОФАРМА" ЕООД Булстат 2198005082, ж.к. "Младост" 1 бл. 38 ,вх.Б, България 1000, София, Тел.: 02 9743708

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 5 / Заглавие:Договор за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Червен бряг" ЕООД
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

24.09.2007 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД, бул. "Йордан Йовков" № 9 Булстат 115573932, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 640740, E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg, Факс: 032 642706, 052 610432

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 15000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Агенция за защита на конкуренцията, бул. Витоша, България 1000, София

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка