Версия за печат

00308-2007-0016


Информация за сключен договор

BG-с. Кирково: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Кирково, с.Кирково, общ.Кирково, обл.Кърджали, ул."Дружба" №1, За: Емил Москов, България 6884, с. Кирково, Тел.: 03679 3284, E-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg, Факс: 03679 2140

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kirkovo.net.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на ученически превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007/2008 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: Населени места - учебно-възпитателни заведения/детски градини
Код NUTS: BG226
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на ученически превози и превози на деца от детски градини на територията на общината съгласно транспортна схема и график през учебните дни от 15.09.2007 г. до 30.06.2008 г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

60113100

Описание:

Превоз на деца и ученици с автобусен транспорт


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена ; тежест:
Показател: Най-дълъг срок на разсрочено плащане ; тежест:
Показател: Наличен автопарк ; тежест:
Показател: Година на първа регистрация на автобуса; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 28/S - от 22.02.2007 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 37/S - от 03.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 303 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

17.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Шанс-2001 - Лютви Мюмюн, област Кърджали, община Кирково, с. Здравчец, България 6861, с. Здравчец, Тел.: 088 7925985

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 278 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Сокол - Ердинч Мюмюн", област Кърджали, община Кирково, с. Фотиново, България 6873, с. Фотиново, Тел.: 088 8147938

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 279 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Чалъм-2000 - Хазел Чалъм", област Кърджали, община Кирково, с. Фотиново, България 6873, с. Фотиново, Тел.: 088 7291626

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 280 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Асар-2001 - Хъкмет Фейзулах", с. Фотиново, общ. Кирково, ул. "Ахрида" 11, България 6873, с. Фотиново, Тел.: 088 9408788

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 281 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Диана - Асен Бойков", област Кърджали, община Кирково, с. Чакаларово, България 6885, с. Чакаларово, Тел.: 088 7802365

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 282 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Милиян - Митко Суров", област Кърджали, община Кирково, с. Лозенградци, България 6894, с. Лозенградци, Тел.: 03679 2087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 283 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Ема-2000 - Емилия Чолакова", с.Дружинци, община Кирково, област Кърджали, България 6885, с.Дружинци, Тел.: 088 7009400

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 284 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Дарас - Дафин Асенов", с. Завоя, община Кирково, област Кърджали, България 6885, с. Завоя, Тел.: 088 8032637

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 285 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Аднан-92 - Юсеин Юмер", с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, България 6890, с.Чорбаджийско, Тел.: 088 7803134

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 286 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Мориц - Хюсеин Мурад", с.Средско, община Кирково, област Кърджали, България 6890, с.Средско, Тел.: 088 7801558

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 287 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Орбита - Осман Хасан", с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, България 6890, с.Чорбаджийско, Тел.: 088 8239870

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 288 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "МИТА-45 - Мюмюн Юсеин", с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, България 6890, с.Чорбаджийско, Тел.: 03672 7056

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 289 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Тихомиртранс - Митко Стоянов", с. Тихомир, махала Средна Гора 113, общ. Кирково, България 6898, с. Тихомир, Тел.: 03673 6024

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 290 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Зана - Асен Коюмджиев", с. Тихомир, община Кирково, област Кърджали, България 6898, с. Тихомир, Тел.: 088 7920671

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 291 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Карамфил - Мюмюн Дурмуш", с. Делвино, община Кирково, област Кърджали, България 6896, с. Делвино, Тел.: 088 8289895

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 292 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Юлита-93 - Юли Топалов", с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, България 6890, с.Чорбаджийско, Тел.: 03672 7090

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 293 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Алитранс - Али Шакир", с.Добромирци, община Кирково, област Кърджали, България 6861, с.Добромирци, Тел.: 088 9411896

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 294 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Кристал - Лютви Хаджиюсеин", гр.Златоград, община Златоград, област Смолян, България 4980, гр.Златоград, Тел.: 089 7992882

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 295 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Слава - Румен Илиев", с.Дрангово, община Кирково, област Кърджали, България 6860, с.Дрангово, Тел.: 088 8148570

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 299 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

15.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Ричи - Бисер Аликов", с.Кирково, община Кирково, област Кърджали, България 6884, с. Кирково, Тел.: 088 7225000

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 298 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

15.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Курт - Ахмед Карамолла", с.Вълчанка, община Кирково, област Кърджали, България 6893, с.Вълчанка, Тел.: 03672 7056

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 296 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

14.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Вратница - Юмер Местан", гр.Златоград, община Златоград, област Смолян, България 4980, гр.Златоград, Тел.: 088 8137761

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 300 / Заглавие:Изпълнение на ученически автобусни превози и превози на деца от детски градини на територията на община Кирково през учебната 2007 – 2008 година
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

15.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

24

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ТИХОМИР" ООД, с.Тихомир, община Кирково, област Кърджали, България 6898, с.Тихомир, Тел.: 088 7419754

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка