Версия за печат

00022-2007-0023


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Асеновград: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, Асеновград, пл.''Аклад.Николай Хайтов"№9, За: инж.Йордан Иванов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62110, E-mail: obass@gec.rakursy.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: инж.Йордан Иванов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Асфалтиране на ул."Иван Вазов" Асеновград с плътен асфалтобетонов пласт".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: ул."Иван Вазов"
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката включва цялостно асфалтиране с плътен асфалтобетонов пласт 4 см, повдигане на РШ и ДШ, хоризонтална маркировка.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
116798.64 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: обекти; тежест: 3
Показател: препоръки; тежест: 3
Показател: срок; тежест: 2
Показател: гаранционен срок; тежест: 2
Показател: цена; тежест: 55
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 25 от 05.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Асфалтиране на ул."Иван Вазов"
V.1) Дата на сключване договора

11.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”Пътинженеринг" ЕООД 115015062, гр.Пловдив, ул."Авксентий Велешки"№5, България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 650905, E-mail: pating@plovdiv.techno-link.com, Факс: 032 631047

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 116798.64 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение №А-1001/03.07.2007г. на Кмета на Община Асеновград.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, гр.София, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгл. чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор