Версия за печат

00053-2007-0005


Информация за сключен договор

BG-Средец: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Средец, гр.Средец, област Бургас, пл."Г.Димитров" №3, За: Галина Петрова Колева, Република България 8300, Средец, Тел.: 05551 2108; 0889 184495, E-mail: obshtinasredets@mail.bg, Факс: 05551 4809

Място/места за контакт: Марияна Маркова Джермова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtinasredets.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и придружаващи ги учители за учебните 2007/2008г., 2008/2009г. и 2009/2010г. на територията на община Средец, по маршрутни разписания"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: Училищата на територията на община Средец
Код NUTS: BG231
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и придружаващите ги учители до и от училищата в гр.Средец, с.Загорци и с.Факия за учебните 2007/2008г., 2008/2009г. и 2009/2010г., по приложените към договора маршрутни разписания. За маршрута Средец-Загорци, превозите се осъществяват с автобуси до 22 места и над 40 места; за маршрут Средец-Факия превозите се осъществяват с автобус до 22 места; за маршрути 1, 2 и 3 в гр.Средец превозите се осъществяват с автобуси над 40 места, с повече от една врата.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

60113100 (E018)

Описание:

Превоз на деца и ученици с автобусен транспорт (За училищни цели)

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
280890 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: 1. Цена на километър пробег, крайна с включен ДДС ; тежест: 2
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и придружаващи ги учители за учебните 2007/2008г., 2008/2009г. и 2009/2010г. на територията на община Средец, по маршрутни разписания"
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

12.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"София Франс Ауто-Бургас" ООД-гр.Бургас, Булстат BG102045504, ул."Транспротна" №3, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 860004, Факс: 056 860006

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 280890 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 280890 BGN без ДДС
В брой години: 3
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9807315

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка