01262-2007-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район "Лозенец", бул. "Васил Левски" № 2, За: Милка Петрова - главен специалист "БИАДО", България 1142, София, Тел.: 02 8656709, E-mail: lozenets@abv.bg, Факс: 02 8656604

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на основен ремонт на училища и детски заведения на територията на район "Лозенец"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Сградите на НПМГ; 21 СОУ; 139 ОУ; ЦДГ 19; ЦДГ 174; ЛДГ 56; ЦДГ 141; ДЯ 23
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извършване на основен ремонт на училища и детски заведения, намиращи се на територията на Столична община – район “Лозенец”, съгласно количествено-стойностни сметки

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
530948 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 70
Показател: Квалификация; тежест: 20
Показател: Опит и препоръки; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ПО-014 / Наименование:Извършване на текущ ремонт на детска ясла No 23 на територията на Столична община - район "Лозенец"
V.1) Дата на сключване договора

09.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕКО ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, Булстат 130498287, Седалище: ул. "Пиротска" № 30; Адрес за кореспонденция: ул. "Суха река" бл. 208-В, България 1303, София, Тел.: 02 8466854, Факс: 02 8466854

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 20000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 19862 BGN с ДДС 20%
Договор №: ПО-013 / Наименование:Основен ремонт на училища и детски заведения на територията на Столична община - район "Лозенец"
V.1) Дата на сключване договора

09.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕКО ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, Седалище: ул. "Пиротска" 30; Адрес за кореспонденция: ул. "Суха река" бл. 208-Б, България 1303, София, Тел.: 02 8466854, Факс: 02 8466854

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 512200 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 511086 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/public/.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

1. откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;