Версия за печат

00820-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-м.Селище: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно лесницейство "Селище", м.Селище, общ.Велинград, обл.Пазарджик, За: Иванка Анастасова, България 4633, м.Селище, Тел.: 03457 2139, E-mail: dlselishte@nug.bg, Факс: 03457 2138

Място/места за контакт: Държавно лесничейство "Селище"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Доставка на горива

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

За доставка на горива: газ пропан-бутан, бензин А95-Н, бензин А92-Н, дизелово гориво и моторни масла, необходими за експлоатацията на моторните превозни средства, собственост на ДЛ"Селище".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Велинград, гр.Сърница
Код NUTS: BG224
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива и моторни масла в срок от една година на обща стойност приблизително 70 000 лв. без ДДС.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

11000000

Описание:

Нефт, природен газ, минерални масла и сродни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
70000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 30 от 20.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на горива и масла
V.1) Дата на сключване договора

03.09.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Целев" ЕООД 112523529, гр.Велинград, ул."Петър Берон" 39, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 57915

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 70000 BGN без ДДС
В брой години: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Районен съд, гр.Велинград, бул."Хан Аспарух" 3, България 4600, Велинград

VI.3.2) Подаване на жалби

Краен срок за подаване на жалби 31.08.2007г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор