Версия за печат

01265-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СО - Район "НАДЕЖДА", ул. "Св. Петка Търновска" 9, За: инж. Людмила Мелконян, България 1220, София, Тел.: 02 8377561, E-mail: r_n_nadejda_k@abv.bg, Факс: 02 8376407

Място/места за контакт: Отдел "Строителство, ремонти, инфраструктура"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Текущи ремонти в училища и детски заведения в Район НАДЕЖДА - 2007 - ІІ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: 153 ПГ "Неофит Рилски";54 СОУ "Св. Иван Рилски";
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

1.Преасфалтиране на спортни площадки в двора на 153 ПГ "Неофит Рилски"; 2.Изграждане на общодостъпна среда в сградата на 54 СОУ "Св. Иван Рилски".

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200, 45332300, 45332400, 45431100, 45431200, 45442190

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Работи по полагане на плочки за подови настилки
Работи по полагане на плочки за стенни облицовки
Работи по сваляне на боя


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
124433 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60 т.
Показател: Професионален опит; тежест: 36 т.
Показател: Елементи на ценообразуване за допълнителни СМР; тежест: 4 т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Р - 2007 - ІІ

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 16 от 11.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: Р-2-3/2007 / Наименование:Преасфалтиране на спортни площадки в двора на 153 ПГ "Неофит Рилски"
V.1) Дата на сключване договора

29.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бенест" ООД, жк"Надежда - 1",бл.150,вх.В,ап.131, България 1222, София, Тел.: 02 9833446, Факс: 02 9835172

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 100000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 99441 BGN с ДДС 20%
Договор №: Р-2-4/2007 / Наименование:Изграждане на общодостъпна среда в сградата на 54 СОУ"Св. Иван Рилски"
V.1) Дата на сключване договора

29.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Вердис"ЕООД, ж.к."Свобода",бл.18,вх.В, България 1220, София, Тел.: 02 0885347243

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 25000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 24992 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СО - Район "НАДЕЖДА", ул. "Св. Петка Търновска" 9, България 1220, София, Тел.: 02 8377432, Факс: 02 8376407

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор