Версия за печат

00594-2007-0008


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-СОФИЯ: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД - СОФИЯ, БУЛ. "АКАД. ИВАН ГЕШОВ" №15, За: ВЕСЕЛА ДИНЕВА, БЪЛГАРИЯ 1431, СОФИЯ, Тел.: 02 9521655, E-mail: vddineva@gmail.com, Факс: 02 8519309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilski.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на видеогастроскоп, видеоколоноскоп и ендоскопска периферия за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД - София

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: бул. "Акад. Иван Гешов" №15, София1431
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

I / ВИДЕОКОЛОНОСКОП II / ВИДЕОГАСТРОСКОП III / СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК IV / ВИДЕОПРОЦЕСОР V / ЕНДОСКОПСКИ МОНИТОР VI / ЕНДОСКОПСКА КОЛИЧКА

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване и консумативи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
98915 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо съответствие; тежест: до 100 точки
Показател: Цена; тежест: до 110 точки
Показател: Качество на сервизното обслужване; тежест: до 40 точки
Показател: Референции; тежест: до 10 точки
Показател: Гаранционен срок; тежест: до 20 точки
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 24 от 02.06.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ОП-18 / Наименование:ДОСТАВКА НА ВИДЕОГАСТРОСКОП, ВИДЕОКОЛОНОСКОП И ЕНДОСКОПСКА ПЕРИФЕРИЯ
V.1) Дата на сключване договора

31.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Тримед ООД, бул. Княз Дондуков 115А, ет.3, България 1504, София, Тел.: 02 9444633, Факс: 02 9444633

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 98915 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884586

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

в съответствие с чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.09.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор