Версия за печат

00303-2007-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС СПИРОВ 58, За: ИВАН КАЛЧЕВ - ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ТСУ, Р.БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 3333, E-mail: obstinavp@ro-ni.net, Факс: 0538 4537

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект "Ремонт общински път ІV - Велики Преслав - Кочово ІV 74002 от км 0+000 до км 5+973,78

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: община В. Преслав, гр. В. Преслав
Код NUTS: BG133
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Малката обществена поръчка - упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект "Ремонт на общински път ІV - 74002 В. Преслав - Кочово - от км 0+000 до км 5+973,78 включва дейностите съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ: по чл. 142, ал. 6, т. 2, чл. 168,чл. 169б от ЗУТ

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74262100

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
21000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена; тежест: 60%
Показател: Най-добри технически преимущества и професионален опит ; тежест: 20%
Показател: Най-кратък срок на изготвяне на оценка съответствие; тежест: 10%
Показател: Най-кратък срок на изготвяне на окончателен доклад; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 19 от 18.06.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 062 / Наименование:Договор за възлагане на малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

27.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СНИК" ЕООД ЕИК по ДОПК/БУЛСТАТ 127529000; ИК по ЗДДС BG 127529000, бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 67, ВХ. 2, ЕТ. 3, АП. 23, Р. БЪЛГАРИЯ 9700, ШУМЕН, Тел.: 054 830732, E-mail: office@snikbg.com, Факс: 054 830732

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 21000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с изпълнение на проект № 290801100165, мярка"Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура" по програма САПАРД.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС СПИРОВ 78, Р.БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 4561, E-mail: vpcs@abv.bg

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120а от ЗОП - по реда на ГПК

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор