Версия за печат

01265-2007-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СО - Район "НАДЕЖДА", ул. "Св. Петка Търновска" 9, За: инж. Людмила Мелконян, България 1220, София, Тел.: 02 8377561, E-mail: r_n_nadejda_k@abv.bg, Факс: 02 8376407

Място/места за контакт: Отдел "Строителство, ремонти, инфраструктура"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Текущи ремонти в училища и детски заведения в Район НАДЕЖДА - 2007 - ІІ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: 54 СОУ "Св. Иван Рилски"; 16 ОУ "Райко Жинзифов"; 102 ОУ "Панайот Волов"
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ремонт на физкултурни салони и спортни настилки в 54 СОУ; Ремонт на В и К инсталация и санитарни възли в 16 ОУ; Подмяна на ВОИ и инсталация за топла вода в 102 ОУ.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45331100, 45332200, 45332300, 45332400, 45431100, 45431200, 45432110, 45432111, 45432130, 45442190, 45442180

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Работи по инсталиране на санитарна керамика
Работи по полагане на плочки за подови настилки
Работи по полагане на плочки за стенни облицовки
Работи по поставяне на подови настилки
Работи по полагане на гъвкави подови покрития
Работи по полагане на други подови настилки
Работи по сваляне на боя
Работи по пребоядисване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
136879 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60 т.
Показател: Професионален опит; тежест: 36 т.
Показател: Елементи на ценообразуване за допълнителни СМР; тежест: 4 т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Р - 2007 - ІІ

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 16 от 11.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: Р-2-1/2007 / Наименование:Ремонт на физкултурни салони и спортни настилки в 54 СОУ "Св. Иван Рилски"
V.1) Дата на сключване договора

22.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "ТОДОРОВ - Тихомир Тодоров"; БУЛСТАТ 106016514, ул. Кетхудова 26, България 3000, Враца, Тел.: 02 0887747384

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 40000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 27346 BGN с ДДС 20%
Договор №: Р-2-5/2007 / Наименование:Ремонт на В и К инсталация и санитарни възли в 16 ОУ "Райко Жинзифов"
V.1) Дата на сключване договора

22.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "ТОДОРОВ - Тихомир Тодоров"; БУЛСТАТ 106016514, ул. "Кетхудова" 26, България 3000, Враца, Тел.: 02 0887747384

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 50000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 41681 BGN с ДДС 20%
Договор №: Р-2-8/2007 / Наименование:Подмяна на ВОИ и на инсталацията за топла вода в сградата на 102 ОУ "Панайот Волов"
V.1) Дата на сключване договора

22.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СД "Енергоконсулт инженеринг"; БУЛСТАТ 030430851, ж.к. "Стрелбище", бл. 99, вх. В, ап. 50, България 1606, София, Тел.: 02 0888874421, Факс: 02 9522582

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 75200 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 67852 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СО - Район "НАДЕЖДА", ул. "Св. Петка Търновска" 9, България 1220, София, Тел.: 02 8377432, Факс: 02 8376407

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор