Версия за печат

00118-2007-0017


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Сливен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул."Цар Освободител" 1, За: Мария Динкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611124, E-mail: obstina@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Мария Динкова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Закупуване на видео – ендоскопска система за гастроентерологични изследвания за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – АД гр. Сливен

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: в сградата на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен
Код NUTS: BG232
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

видео-ендоскопска система за гастроентерологични изследвания за нуждите на МБАЛ "Д-р Иман Селимински АД гр. Сливен

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33164000

Описание:

Оборудване за ендоскопско изследване на коремната кухина


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
69894 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена ; тежест: 65
Показател: Качество ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 22 от 22.06.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Закупуване на видео-ендоскопска система за гастроентерологични изследвания за нуждите на МБАЛ "Д-р Иман Селимински АД гр. Сливен
V.1) Дата на сключване договора

27.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ИНФОМЕД", гр.София бул "Витоша" № 81-83, България 1000, София, Тел.: 02 9514089

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 69894 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 3

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София ул."Леге" № 4, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП - в 10-дневен срок от получаването на уведомлението, че съответното действие, бездействие или решение е извършено или изготвено, респ. от узнаването за тях, когато не са уведомени изрично

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор