00858-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен"№24, За: Румен Кирилов Киров, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 625552 ; 0888 442676, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: 032 261226

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Пловдив
Код NUTS: BG221
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74000000, 74200000, 74230000, 74232000, 74232300

Описание:

Архитектурни, инженерни, строителни, юридически и счетоводни и други услуги
Архитектурни, инженерни, строителни услуги и технически консултации
Инженерни услуги в строителството
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения с производствено предназначение


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
607263.08 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 16 от 25.06.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на факултет по биология на ПУ"паисий Хилендарски"
V.1) Дата на сключване договора

06.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Енемона"АД, ул."Панайот Хитов"№1А, България 3320, Козлодуй, Тел.: 0973 80159, E-mail: enefectivnost@enemona.com, Факс: 0973 80874

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 506052.52 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 607263.08 BGN с ДДС 20%
В брой години: 7

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 12 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ПУ "Паисий Хилендарски" - деловодство, ул. "Цар Асен" №24, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 261301

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор