Версия за печат

00100-2007-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Правец: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Правец, пл."Тодор Живков" №6, За: Румен Велев Христов, България 2161, Правец, Тел.: 07133 2221, E-mail: rumen2005@abv.bg, Факс: 07133 2433

Място/места за контакт: секретар на Община Правец
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Рехабилитация на водопровод по проект "Външен водопровод с.Осиковица, от ПСт. до напорен водоем 140 м3 – Община Правец", съгласно Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с.Осиковица и с.Джурово, Община Правец
Код NUTS: BG212
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Новопроектираният водопровод ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби висока плътност ф125мм. Водопроводът ще бъде положен по открит способ.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
302993 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Техническа възможност и опит; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 36 от 16.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ОП-Б-5 / Наименование:Рехабилитация на водопровод по проект "Външен водопровод с.Осиковица, от ПСт. до напорен водоем 140 м3 – Община Правец", съгласно Общинския план за развитие за периода 2007-2013г.
V.1) Дата на сключване договора

21.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”СТИЛО СТРОЙ”ЕООД БУЛСТАТ 175267712, район Лозенец, ул.”Йоан Екзарх” №2, вх.А, ап.1, България 1164, София, Тел.: 02 9802424, E-mail: stilo_stroy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 302993 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

секретар на Oбщина Правец, пл."Тодор Живков" №6, България 2161, Правец, Тел.: 07133 2221, E-mail: rumen2005@abv.bg, Факс: 07133 2433

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор