Версия за печат

01272-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, За: инж. Янка Попова, Р България 1574, София, Тел.: 02 8708306, E-mail: nj_slatina@cable.net, Факс: 02 8701173

Място/места за контакт: инж. Янка Попова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Основен ремонт на общинските детски и учебни заведения на територията на район "Слатина" по обособени позиции. І-ва позиция - Подмяна на дограма в 138 СОУ и ЦДГ № 55 находящи се на територията на район "Слатина$

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Сградите на 138 СОУ и ЦДГ № 55, находящи се на територията на район "Слатина"
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Подмяна на дограма в 138 СОУ и ЦДГ № 55 находящи се на територията на район "Слатина"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45421120

Описание:

Строителни и монтажни работи
Монтажни работи на пластмасова дограма


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
465231 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 70%
Показател: Технически възможности на кандидата за изпълнение на поръчката; тежест: 20%
Показател: Опит и препоръки; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 10 от 04.07.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: П-016 / Наименование:договор за малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

14.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СТИЛПЛАСТ 2002" ООД, БУЛСТАТ 130978247, ул. "Детелин войвода" № 16-20, вх.Б, ап.15, Р България 1000, София, Тел.: 02 0000000

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 111912 BGN с ДДС 20%
Договор №: П-017 / Наименование:договор за малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

14.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СТИЛПЛАСТ 2002" ООД, БУЛСТАТ 130978247, ул. "Детелин войвода" № 16-20, вх.Б, ап.15, Р България 1000, София, Тел.: 02 0000000

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 112563 BGN с ДДС 20%
Договор №: П-018 / Наименование:договор за малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

17.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МСПОРТ" ЕООД, БУЛСТАТ 101667485, ул. "Скаптопара" № 6, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 02 0000000

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 51771 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Стойност без ДДС: 0 BGN
Дял: 40%
Кратко описание

40 %

Договор №: П-019 / Наименование:договор за малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

17.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МСПОРТ" ЕООД, БУЛСТАТ 101667485, ул. "Скаптопара" № 6, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 02 0000000

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 188985 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Стойност без ДДС: 0 BGN
Дял: 40%
Кратко описание

40 %


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор