Версия за печат

00169-2007-0009


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Ловеч: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, ул. "Търговска" № 22, За: инж. Николай Кръстев Стоянов, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688212/278/, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 601261

Място/места за контакт: Общинска администрация Ловеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lovech.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Ремонт улична мрежа и общински пътища, община Ловеч"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG122
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Ремонт улична мрежа и общински пътища, община Ловеч". -изкопно възстановителни работи;-ремонт настилка улици и общински пътища;

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120 (E183)

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища (Основен и текущ ремонт)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1028586 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: К1=(Цмин/Цi)*100; тежест: 0,75
Показател: К2 – критерий за гаранционен срок на строително монтажните работи /в години/; тежест: 0,05
Показател: К3 – критерий за квалификация: договори през последните 5 години с предмет на изпълнение – предмета /вид и обем/ на настоящата поръчката. Оценява се въз основа на 2.1.8.1.; тежест: 0,10
Показател: К4 – критерий за технически възможности: основното оборудване, машините и техническите съоръжения, с които Участникът разполага за изпълнение на поръчката и за контрол на качеството Оценява се въз основа на 2.1.8.2, 2.1.8.3, 2.1.8.4; тежест: 0,10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 38 от 01.03.2007 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 17 от 22.06.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ДВ-455 / Наименование:"Ремонт улична мрежа, гр. Ловеч"
V.1) Дата на сключване договора

21.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Пътприбор” ООД София, 831854370, ул. "Дойран" 9А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9585849, Факс: 02 9586484

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 365337 BGN с ДДС 20%
Договор №: ДВ-456 / Наименование:"Основен ремонт ул. "Васил Левски" гр. Ловеч"
V.1) Дата на сключване договора

21.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътприбор"ООД София, 831854370, ул. "Дойран" 9А, Република Бълкгария 1680, гр. София, Тел.: 02 9585849, Факс: 02 9586484

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 199730 BGN с ДДС 20%
Договор №: ДВ-454 / Наименование:"Ремонт общински пътища, община Ловеч"
V.1) Дата на сключване договора

21.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Изобор БКС" ООД Ловеч, 114638672, ул. "Търговска" 44, ет 5, Република България 5500, гр. Ловеч, Тел.: 068 603658

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 273670 BGN с ДДС 20%
Договор №: ДВ-457 / Наименование:"Ремонт улична мрежа в населени места, община Ловеч"
V.1) Дата на сключване договора

21.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Изобор БКС" ООД Ловеч, 114638672, ул. "Търговска" 44, ет. 5, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603658

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 189849 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Изпълнението е в рамките на осигурените за това средства. Изпълнението е на етапи. Всеки етап започва с възложително писмо, в което се определя разамера и срока на доставката.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване", Община Ловеч, ул. "Търговска" № 22, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688212/385/

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор