Версия за печат

00924-2007-0010


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Плевен: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Електроразпределение-Плевен" АД, ул. "Дойран" 73, За: Александър Тучев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 893/335/, Факс: 02 8272/171/

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо трасиране на оси на подземни мрежи и контури на земни съоръжения на “Електроразпределение-Плевен”АД, обособени в пет позиции.” Реф. №PPS 07 - 030

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Територията на "Електроразпределение Плевен" - област Ловеч
Код NUTS: BG122
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо трасиране на оси на подземни мрежи и контури на земни съоръжения на “Електроразпределение-Плевен”АД, обособени в пет позиции.” Реф. №PPS 07 - 030 ПОЗИЦИЯ 2: Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо трасиране на оси на подземни мрежи и контури на земни съоръжения на “Електроразпределение-Плевен”АД, на територията на област Ловеч.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74231000

Описание:

Консултантски инженерни и строителни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
20000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: Н-102 / Наименование:Извършване на независим строителен надзор на територията на "Електроразпределение Плевен" - област Ловеч.
V.1) Дата на сключване договора

14.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Кимтекс ЛС"ООД, ул. "Дойран" 71, България 5800, Плевен, Тел.: 064 8055/34/, Факс: 064 8055/34/

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 20000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 20000 BGN без ДДС
В брой месеци: 17

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884/070/, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807/315/

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. (2) и чл. 121, ал. (1) от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

1. откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;