Версия за печат

00744-2007-0006


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Ямбол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол, Панайот Хитов №30, За: Атанас Обрешков, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682268, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Място/места за контакт: гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов №30

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-yambol.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол, ул. "Панайот Хитов" 30
Код NUTS: BG233
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обектът на обществена поръчка “Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура” включва: 1. Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура съгласно спецификация от конкурсната документация по заявка и утвърден образец на Възложителя в рамките на определения в проекто-договора начин. 2. „Услугата по изготвяне и доставка на медицинските формуляри”, „Доставката на канцеларски материали” и „Доставката на хартия за медицинска апаратура” са разделени на три обособени позиции съгласно „Спецификация към обществена поръчка за "Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура" от конкурсната документация, като участникът може да участва както поотделно за всяка позиция, така и общо за всички, в зависимост от желанието си. Участва се общо за всички номенклатурни единици по конкретната позиция, тоест е възможен само един спечелил за отделна обособена позиция. Неучастието дори за една номенклатурна единица от съответната обособена позиция, автоматично отстранява участникът за тази позиция. 3. Услугата или доставката се извършва в количество и вид, съгласно изготвяните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодични заявки до 12 часа от изпращането на същите, според нуждите, за срок от една година от датата на сключване на договора. 4. Крайната цена на услугата по изготвянето и доставката на медицински формуляри, доставката на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура се формира в левове (без ДДС) до краен получател франко болницата със всички включени разходи, заплати, такси и транспорт по обслужване на доставката или услугата. 5. Спечелилият участник от обособена позиция „Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри” ще изготвя и доставя формулярите по заявка и утвърден образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При заявяване на нов формуляр от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се съставя двустранно подписан протокол, като цената на формуляра ще се изчислява на база цени на отделните компоненти от Предлагана цена от офертата на спечелилия участник. Приблизителната обща стойност на формулярите, които ще бъдат заявени за период от една година е около 35000 лв., като стойността е изчислена на база заявени формуляри през миналата година и предполагаемо количество за следващата и не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното и спазване. Същата е предназначена за определяне на гаранцията за изпълнение на договора. След изготвянето на медицинските формуляри ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги достави в Административна сграда или болничен склад /според указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, като срока по изготвянето и доставянето трябва да е не повече от 12 часа. 6. Посочените количества от „Спецификация към обществена поръчка за "Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура" по-долу са прогнозни, същите са предназначени за определяне на гаранцията за изпълнение на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча същия обем по време на срока на договора.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

78140000 (E015, M034) , 28522300, 21220000

Описание:

Услуги по печатане на формуляри (Доставка, Медицински)
Офис принадлежности
Изделия от хартия с домакинска и болнична употреба


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 0.8
Показател: срок на отложено плащане; тежест: 0.2
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 20 от 02.02.2007 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 1 от 26.06.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на хартия за медицинска апаратура
V.1) Дата на сключване договора

07.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Медика Сервиз” ООД – гр. Ямбол Идентификационен № по ДДС BG838182216, ул. „Крали Марко” 82, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662982, E-mail: angel_todorov@abv.bg, Факс: 046 662982

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 57377.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Договор №: 2 / Наименование:Доставка на канцеларски материали
V.1) Дата на сключване договора

10.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Прима ТР” ООД Идентификационен № по ДДС BG 115654793, ул. „Бързия” 18, България 4003, гр. Пловдив, Тел.: 032 633252, E-mail: manager@alexandar1.ya.office1.bg, Факс: 032 633252

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 27276.25 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение №14/25.06.2007 г. Преписка: 00744-2007-0006 По първа обособена позиция "Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри" не е сключен договор, тъй като не е допуснат нито един участник.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор