Версия за печат

00258-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МОСВ, ул. "У.Гладстон" № 67, За: Жанет Байловска, България 1000, София, Тел.: 02 9406025, E-mail: jbailovska@moew.government.bg, Факс: 02 9811185

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.moew.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ДОСТАВКА НА1 (ЕДИН) БРОЙ ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” “ДОСТАВКА НА1 (ЕДИН) БРОЙ ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

покупка на 1 (един) брой високопроходим автомобил (джип).

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113100 (E015, E110)

Описание:

Джипове (Доставка, Доставка)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
97133 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: при условия предвидени в документацията за участие; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1671 А / Наименование:"Доставка на 1 (един) брой високопроходим автомобил за нуждите на МОСВ"
V.1) Дата на сключване договора

07.06.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ" ЕООД, БУЛСТАТ 175163651, ул. "резбарска" № 5, България 1110, София, Тел.: 02 9198800, Факс: 02 9454034

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 97133 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита от конкуренцията, булб "Витоша" № 18, България 1000, София

Интернет адрес/и:

URL: www.cpici.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно изискванията на чл.120 ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

АОП, ул. "Леге" № 4, България 1000, София, Тел.: 02 0945070

Интернет адрес/и:

URL: www.aop.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор