Версия за печат

01204-2007-0003


Информация за сключен договор

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална служба "Полиция", бул. "Сливница" № 235, За: Пламен Иванов, България 1202, София, Тел.: 02 9824861, Факс: 02 9316080

Място/места за контакт: Пламен Иванов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mvr.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Национална агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на дърва за горене

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Регионалните гранични служба и техните поделения
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на 962 куб. м дърва за горене

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

02130000

Описание:

Дърва за горене

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
79159 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 61/S - от 27.02.2007 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 29/S - от 16.05.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: АД-963 / Заглавие:Доставка на дърва за горене
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

02.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Шинка Вълчева", 811106518, с. Сатовча, обл. Благоевград, България 0000, с. Сатовча, Тел.: 0896 736377

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 17700 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 3
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: АД-961 / Заглавие:Доставка на дъва за горене
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

02.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Държавна Дивечовъдна Станция "Миджур", 105519893, м. "Студени дол", пк. 27, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0936 4096, Факс: 0936 3242

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9979 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 3
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: АД-965 / Заглавие:Доставка на дърва за горене
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

02.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЮТопливо" АД-клон Благоевград, 831924394, ул. "Климент Охридски" № 1, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884770, Факс: 073 884764

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23400 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 3
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: АД-971 / Заглавие:Доствака на дърва за горене
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

02.08.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ "Селви Молаисенов", 120034954, мах. Митовска, България 4900, Мадан, Тел.: 0308 2531, Факс: 0308 2892

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 28080 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 3
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е 20.06.2007 г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка