Версия за печат

00439-2007-0025


Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Български държавни железници" ЕАД, ул."Иван Вазов" 3, За: Светла Кънчева, България 1080, София, Тел.: 02 9324738, Факс: 03 9819347

Място/места за контакт: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Търкалящи лагери за локомотиви - 26 позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: съгласно договора
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Търкалящи лагери за локомотиви - 26 позиции

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

35000000

Описание:

Транспортно оборудване


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
232742.65 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 45/S - от 23.03.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: ЮД 100 / Заглавие:Търкалящи лагери
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

27.07.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Белоруски лагери" АД, ул."Герлово" 13, България 1504, София, Тел.: 02 8468666, Факс: 02 8468076

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7311.8 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия
V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: ЮД 101 / Заглавие:Търкалящи лагери
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

27.07.2007 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Триера" ООД, ул."Бяло море" 2, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 607667, E-mail: bearings.mail@orbitel.bg, Факс: 032 673227

URL: www.trierra.com.

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 225430.85 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори