Версия за печат

01265-2007-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район Надежда, ж.к. Надежда, ул. "Св. Петка Търновска" №9, За: Юлия Денинска; арх. Мария Регерос, България 1220, София, Тел.: 02 8377561, E-mail: r_n__nadejda_k@abv.bg, Факс: 02 8376407

Място/места за контакт: Людмила Мелконян
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Текущи ремонти в сградите на общински училища и детски заведения на територията на район Надежда през 2007г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: СГРАДИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Текущи ремонти в сградите на общински училища и детски заведения на територията на район Надежда през 2007г. по предписания на Столична РИОКОЗ.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
238532 BGN с ДДС 25%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 55
Показател: Професионален опит; тежест: 25
Показател: Гаранционен срок; тежест: 12
Показател: Елементи на ценообразуване за доп. СМР; тежест: 8
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Р-І-2007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 32 от 12.03.2007 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 33 от 07.05.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: Р-І-1 / Наименование:Текущ ремонт в сградите на 54СОУ "Св. Иван Рилски"
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Павел Кузманов- ДЕВОР-90", ул."Камчия" 4, България 2300, гр. Перник, Тел.: 076 602707, E-mail: devor90@b-trust.org, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 28205 BGN с ДДС 20 История%
В брой месеци: 2
Договор №: Р-І-2 / Наименование:Ремонт на санитарни възли в нова сграда на 101 СОУ "Бачо Киро"
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-ДЕВОР-90", ул."Камчия", България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, E-mail: devor90@b-trust.org, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 28786 BGN с ДДС 20 История%
В брой месеци: 2
Договор №: Р-І-3 / Наименование:Текущ ремонт на сградата на 115 ЦДГ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-ДЕВОР-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, E-mail: devor90@b-trust.org, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 5429 BGN с ДДС 20 История%
В брой месеци: 2
Договор №: Р-І-4 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 137 ЦДГ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия" 4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, E-mail: devor90@b-trust.org, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 10495 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-5 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 152 ЦДГ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, E-mail: devor90@b-trust.frg, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 9754 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-6 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 170 ЦДГ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"АС-СТРОЙ-Янко Славчев", ул."Христо Максимов" 29, България 2000, гр.Самоков, Тел.: 0899 692221

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 12241 BGN с ДДС 25%
В брой месеци: 2
Договор №: Р-І-7 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 171 ЦДГ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"АС-СТРОЙ-Янко Славчев", ул."Христо Максимов" 29, България 2000, гр.Самоков, Тел.: 0899 692221

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 15567 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-8 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 6 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 13692 BGN с ДДС 20 История%
В брой месеци: 2
Договор №: Р-І-9 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 15 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 19493 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-10 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 24 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стройресурс- 93"ЕООД, ж.к."Хаджи Димитър", бл.104, вх.Б, ап.16, България 1510, гр.София, Тел.: 02 8477197, E-mail: STROY_93@abv.bg, Факс: 02 8477197

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 23921 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-11 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 27 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"АС-СТРОЙ-Янко Славчев", ул."Христо Максимов"29, България 2000, гр.Самоков, Тел.: 0899 692221

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 14130 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-12 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 38 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"АС-СТРОЙ-Янко Славчев", ул."Христо Максимов"29, България 2000, гр.Самоков, Тел.: 0899 692221

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 14257 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-13 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 83 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ" АС СТРОЙ- Янко Славчев", ул."Христо Максимов" 29, България 2000, гр.Самоков, Тел.: 0899 692221

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 11399 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-14 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 90 ОДЗ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 11598 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-15 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 40 ДЯ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 4839 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-16 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 61 ДЯ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 5282 BGN с ДДС 20 История%
Договор №: Р-І-17 / Наименование:Текущ ремонт в сградата на 62 ДЯ
V.1) Дата на сключване договора

16.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Павел Кузманов-Девор-90", ул."Камчия"4, България 2300, гр.Перник, Тел.: 076 602707, Факс: 076 602707

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 9444 BGN с ДДС 20 История%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение № РД-09-244/27.04.2007г. за откриване на открит конкурс по реда на НВМОП.Решение №РД-09-337/05.07.2007г. за класиране и определяне на изпълнители.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП, жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СО - Район Надежда, ул. "Св. Петка Търновска" 9, България 1220, София, Тел.: 02 8377432, E-mail: r_n__nadejda_k@abv.bg, Факс: 02 8376407

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор