Версия за печат

00087-2007-0057


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Столична Община, ул."Московска"№33, За: Е.Захариева, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: дирекция "Обществени поръчки и концесии"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ПОЧИСТВАНЕ И ОКОСЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДРУГИ ТЕРЕНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СО по групи райони както следва: І-ва група:Средец, Оборище, Слатина, Изгрев, Искър, Младост, Студентски и Панчарево; ІІ-ра група:Красно село, Възраждане, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Овча купел, Илинден и Витоша; ІІІ-та група:Сердика, Подуяне, Надежда, Връбница, Люлин, Нови Искър, Кремиковци и Банкя;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: Междублокови пространства и други терени в изброените райони на територията на СО
Код NUTS: BG212
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ПОЧИСТВАНЕ И ОКОСЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДРУГИ ТЕРЕНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СО по групи райони както следва: І-ва група:Средец, Оборище, Слатина, Изгрев, Искър, Младост, Студентски и Панчарево; ІІ-ра група:Красно село, Възраждане, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Овча купел, Илинден и Витоша; ІІІ-та група:Сердика, Подуяне, Надежда, Връбница, Люлин, Нови Искър, Кремиковци и Банкя; Включват се следните видове работи: 1- Косене на тревни площи – ръчно и машинно с кратност два пъти в сезона, през месеците май-юни и август –септември; Окосената трева се събира и извозва до депото за строителни отпадъци в кв.Враждебна; 2- Изрязване на храсти и почистване на издънки и подраст-кратност един път годишно при първо косене; Изрязаните клони се извозват до депото за строителни отпадъци-кв.Враждебна. 3- Почистване на междублокови пространства и други терени- ръчно чрез извършване на оборка , събраните отпадъци се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

77314000

Описание:

Услуги по поддържане на други зелени площи

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
750000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 70
Показател: Капацитетни и технически възможности за изпълнение на поръчката; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РДІ55-436/ / Заглавие:ПОЧИСТВАНЕ И ОКОСЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА -Средец, Оборище,Слатина, Изгрев, Искър, Младост, Студентски и Панчарево.
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

“ БЕНЕСТ ” ООД;, ул.Поп Богомил”№23, България 1000, София, Тел.: 02 833446, Факс: 02 9835172

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 250000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: РД-435 / Заглавие:ПОЧИСТВАНЕ И ОКОСЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДРУГИ ТЕРЕНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за ІІ-ра група обособена позиция- райони: Красно село, Възраждане, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Овча купел, Илинден и Витоша,
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

“ БЕНЕСТ ” ООД;, , ул.Поп Богомил”№23,, България 1000, София, Тел.: 02 9833446, Факс: 02 9835172

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 250000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: РД-55-437 / Заглавие:ПОЧИСТВАНЕ И ОКОСЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДРУГИ ТЕРЕНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за ІІІ-та група обособена позиция- райони: Сердика, Подуяне, Надежда, Връбница, Люлин, Нови Искър, Кремиковци и Банкя
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

“ БЕНЕСТ ” ООД, ул.Поп Богомил”№23, България 1000, София, Тел.: 02 9833446, Факс: 02 9835172

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 250000 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка