Версия за печат

01152-2007-0001


Информация за сключен договор

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Софийски районен съд, бул. Драган цанков № 6, За: Светла Георгиева, България 1164, София, Тел.: 02 8661004, Факс: 02 8661679

Място/места за контакт: Светла Георгиева
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Друг: съд

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: съдебна дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Софийски районен съд
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

доставка на канцеларски материали и консумативи по предварителни заявки от възложителя

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

36710000

Описание:

Консумативи

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена, качество; тежест: 60 %
Показател: професионална квалификация; тежест: 10 %
Показател: възможности за експресна доставка; тежест: 15 %
Показател: начин на плащане ; тежест: 5 %
Показател: срок за изпълнение на заявките; тежест: 10 %
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 21/S - от 18.05.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 10 / Заглавие:договор за доставка
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

27.07.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"РОЕЛ-98" ООД ,, ул. Христо Смирненски 53, България 1407, София, Тел.: 02 070010377, E-mail: sales@roel-98.com, Факс: 02 9461920

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 350000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой години: 2
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка